Hall of Fame


廣 州 市 武 術 協 會 岑 能 詠 春 拳 術 會

(Sum Neng /(Cen Neng) Wing Chun Kung Fu Association's first public establishment and sanctioned by Guang Zhou City Official Martial Arts Department and registered with the Chinese National Athletic committee.
名譽會長 Honorary President: 麥大江 Mai Da Jiang
會 長 President: 岺 能 Cen Neng/Sum Neng
秘 書 長 Secretary General: 阮祖棠 Yuen Jo Tong
副秘書長 Vice Secretary General: 葉沛林 Ye Pei Lin
常務理事 (按姓氏筆劃排名):
Executive Directors (names listed according to number of strokes in surname):
孔永其
Kong Yong Qi
葉沛林
Ye Pei Lin
鄧仕聰
Deng Shi Cong
丘錦明
Qu Jing Ming
米機王
Mai Gei Wong
江樹聲
Kong Shui Sing
江鏡威
Kong Gang Wai
江福志
Kong Fok
劉森華
Lou Sum Wah
岺能
Sum Neng
李志河
Li Zhi He
李錦培
Li Jin Pei
李 崗
Li Gang
李良培
Li Liang Pei
何禮祥
He Li Xiang
何碧輝
He Bi Hui
吳啓明
Wu Qi Ming
吳藝強
Wu Yi Qiang
沈景蘇
Shen Jing Shu
阮祖棠
Yuen Jo Tong
林石岩
Lin Shi Yan
羅 開
Luo Kai
羅國強
Luo Guo Qiang
陳弟昌
Chen Di Chang
陳春生
Chen Chun Sheng
陳維忠
Chen Wei Zhong
陸江堅
Lu Jiang Jian
周大釗
Zhou Da Zhao
張偉明
Zhang Wei Ming
歐陽太原
Ou Yang Tai Yuan
姚作周
Yao Zhuo Zhou
徐福增
Xu Fu Zhen
梁周灼
Liang Zhou Zhuo
梁長久
Liang Chang Jiu
梁水俊
Liang Shui Jun
黃順昌
Huang Shun Chang
黃念怡
Wong Lim Yi
黃永道
Huang Yong Dao
韓炳祥
Han Bing Xiang
謝錦華
Xie Jin Hua
謝浩華
Xie Hao Hua
傅繼賢
Fu Ji Xian
譚雪嫻
Tan Xue Xian
蔡堅明
Chai Jian Ming
蔡建華
Chai jian hua
黎釗華
Li Zhao Hua
黎鏡良
Li Jing Liang
黎克儉
Li Ke Jian
霍景安
Huo Jing An
霍光華
Huo Guang Hua
潘順漢
Pan Shun Han
海外總教練 (按姓氏筆劃排名):
Overseas chief instructors/grandmasters (names listed according to number of strokes in surname):
李志耀
Li Zhi Yao
(Hong Kong)
梁大釗
Liang Da Zhao
(Hong Kong/USA)
黃智鏵(志华)
Tom Wong
(USA)
郭運平
Kwok Wen Ping
(Hong Kong)
海外教練 (按姓氏筆劃排名):
Overseas instructors/masters (names listed according to number of strokes in surname):
李俊明
Li Jin Ming
(USA)
周國泰
Zhou Guo Tai
(Canada)
黃鐵衛
Teddie Wong
(USA)
海外名譽秘書 Overseas Honorary Secretary: 徐廣林 Xu Guang Lin
海外名譽理事 (按姓氏筆劃排名):
Overseas Honorary Directors (names listed according to number of strokes in surname):
唐可法
Tang Ke Fa
黃 傑
Wong Jet
溫 良
Wen Liang
海外理事 (按姓氏筆劃排名):
Overseas directors (names listed according to number of strokes in surname):
馬漢洲
Ma Han Zhou
王炎錦
Wang Yan Jin
方瑞武
Fang Rui Wu
許清奕
Xu Qing Yi
關佐棉
Guan Zhuo Mian
李覺興
Li Jue Xingu
李俊明
Li Jun Ming
李志耀
Li Zhi Yao
肖漢民
Xiao Han Min
何金旋
He Jin Xuan
岺敬輝
Chen Jing Hui
張 勇
Zhang Yong
周慕蓮
Zhou Mu Lian
周國泰
Zhou Guo Tai
鄭少雄
Zheng Shao Xiong
徐廣林
Xu Guang Lin
梁大釗
Liang Da Zhao
梁美蓮
Liang Mei Lian
淩展彪
Ling Zhan Biao
黃智鏵
Tom Wong
黃鐵衛
Ted Wong
黃乃石
Wong Lai Sek
郭運平
Kwok Wen Ping
蔣 成
Jiang Cheng

HOME OF YUEN KAY SAN | SUM NENG 詠春
COPYRIGHT TOM WONG WING CHUN/黃智鏵詠春© 2007 - 2022